VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR VÅGBØ SMÅBÅTHAVN SA

Organisasjonsnr. 983 998 607

 

1.         Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Vågbø Småbåthavn SA. Medlemmene, heretter kalt andelhavere, hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 

2.         Forretningssted

Forretningskontoret er i Tingvoll kommune.

 

3.         Virksomhet

Foretakets formål er å bygge ut og drive småbåthavn, for fritidsbåter, samt levere eventuelle andre tjenester som står i forbindelse med dette, til andelshaverne.

Virksomhetens avkastning, blir stående i foretaket.

 

4.         Andelsinnskudd

Foretaket baserer seg ikke på andelsinnskudd.  

Ved tildeling av båtplass betales et innskudd. Innskudd for båtplassene bestemmes av årsmøtet. Innskudd skal ikke forrentes.

Ved utmelding har andelshaver krav på å få innskuddet utbetalt når båtplassen er tildelt ny andelshaver. Foretaket er åpent for alle, men foretaket kan ikke ha flere andelshavere enn båtplasser. Ingen andelshaver har rett til mer enn en båtplass.

Innskudd og tilhørende båtplass kan overføres til slektning i rett opp- eller nedstigende linje.

Styret skal godkjenne ut- og innmeldinger, (samvirkeloven §14).

Andelshavere som ikke retter seg etter foretakets vedtekter og reglement kan ekskluderes av styret. Slik eksklusjon skal skje skriftlig med en frist på 1 måned til å bringe forholdet i orden.

 

5.         Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret forslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

  • Godskriving av foretakets egenkapital

  • Etterbetaling (samvirkeloven §27)

  • Avsetning til etterbetalingsfond (samvirkeloven §28)

  • Avsetning til medlemskapitalkonti (samvirkeloven §29)

 

6.         Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer valgt i rekkefølge. Styreleder velges av årsmøtet.

Styret konstituerer seg på første møte.

Det enkelte styremedlem har en funksjonstid på to år.  

Styret er beslutningsdyktig når fem styremedlemmer er til stede.

Det tilsettes ingen daglig leder.

 

7.         Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Alle andelshavere har møte-, tale- og stemmerett.  

Andelshavere kan la seg representere ved skriftlig fullmakt.

Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mai og innkalles skriftlig av styret med 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles.

Dokumentene til årsmøtet sendes samtidig med utsendelse av innkallingen.

Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

 

På årsmøtet, som åpnes av styrets leder eller den styret velger, behandles følgende:

  • Konstituering, godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent samt 2 møtedeltagere til å underskrive protokollen.

  • Styrets årsberetning.

  • Årsregnskap og revisjonsberetning. Disponering av overskudd.

  • Budsjett og virksomhetsplan for kommende år. Fastsettelse av innskudd, leiesatser og andre gebyrer og avgifter m m.

  • Valg av styre, revisor og valgkomité.

Behandling av innmeldte saker fra andelshavere eller styre.

 

Årsmøtets beslutninger fattes med simpelt flertall.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

Avstemming foretas skriftlig dersom en av årsmøtedeltagerne krever det.

 

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Det kalles også inn til ekstraordinært årsmøte når 1/10 av andelshaverne eller revisor krever det.

Innkalling skjer med 8 dagers varsel og behandler kun saker nevnt i innkallingen.

 

 

8.         Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Beslutning om oppløsning av foretaket kan skje på det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall når ¼ av andelshaverne er til stede.

Dersom det ordinære årsmøtet ikke er beslutningsdyktig i dette spørsmål, avgjøres saken i ekstraordinært årsmøte, med 2/3 flertall.

Foretakets andelshavere har rett til å få utbetalt sine innskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler skal tilfalle de som er andelshavere på oppløsningstidspunktet.

 

Vågbø 17.11.2012

 

 

Reglement for Vågbø Småbåthavn SA

 

 

1: Ansiennitet og tildeling, jfr. vedtektenes § 4

Styret tildeler båtplasser etter venteliste. Hvis andelen er naturlig tilknytting eiendom, kan den overføres ved eiendomsskifte, og går foran venteliste. En andelshaver kan kun disponere en båtplass (har ikke tilbakevirkende kraft). Innskudd, leie (årsavgift) og dugnad, fastsettes av årsmøtet. Kvittering for betalt innskudd er også andelsbevis med leierett for den tildelte båtplass. Plassen kan ikke tas i bruk før innskudd og leie er betalt.

Manglende betaling medfører bortvisning fra havna og plassen selges i henhold til venteliste.

 

2: Omsetning og innløsning

Ved innløsning refunderes innskudd med tillegg av forskuddsbetalt leie og fradrag av eventuell gjeld til havna.

3: Utleie

En hver andelshaver kan leie ut sin båtplass.

All utleie skal administreres av styret, egne nøkler utleveres. Andelshavere skal ikke låne ut sine nøkler. Ved utleie påløper det et gebyr fastsatt av årsmøtet, som betales av leietager.

 

4: Opplagsplass

Andelshavere skal benytte opplagsplassen. Joller, båthengere og lignende må ikke plasseres på parkeringsplass eller veier. 

 

5: Fortøyning

Båten skal være fortøyd med tau tilpasset båtens størrelse. Fortøyningstauene skal være påsatt strekkavlastere, fortrinnsvis i gummi.

 

6: Bruk av båtplassen

Ved bruk av landsstrøm skal det benyttes godkjent olje- og sjøvannsbestandig kabel. Rød plastkabel eller lignende er ikke tillatt brukt. Det påhviler båteier å holde orden på og rundt utriggerne. Lettbåt og utstyr må ikke lagres på flytebryggene. Fortøyningstau og kabler må ikke legges slik at det er til hinder for snørydding m m.

Det er forbudt å slippe enhver form for avfall, fiskeslo, oljesøl eller lignende i havne- bassenget. Vannklosett uten septiktank må ikke benyttes innenfor moloen.

De båter som har eksos- eller lensepumpeavløp slik at nabobåt kan bli tilsmusset, skal forhale før motor eller pumpe startes eller på annen måte hindre tilsmussing av nabobåt.

 

7: Skader på båt eller brygger.

Hvis skade er skjedd på utriggere eller annen manns båt må dette snarest meldes til havnas ledelse og eier. Foretaket er ikke ansvarlig for skade på andelshavernes eiendom. Erstatningsansvar over for tredjepart og foretakets anlegg, forsikres av foretaket.

 

8: Utvalg og komiteer

Slike sammenslutninger opprettes ved behov og rapporterer til havnas styre.

 

Vågbø 17.11.2012

Agathon IT